You are currently viewing Nacionalni plan mjera ukidanja dentalnog amalgama 2020-2025

Nacionalni plan mjera ukidanja dentalnog amalgama 2020-2025

  • Post category:Blog

Napisala: Aleksandra Pavelić, dr. med. dent.; Privatna ordinacija dentalne medicine dr. Aleksandra Pavelić

Minimatska konvencija o živi glavni je pravni okvir za suradnju i mjere nadzora o ograničavanju uporabe antropogenih emisija žive i živinih spojeva u zraku, vodi i tlu. Ovom konvencijom se obuhvaća cjeloviti ciklus žive sa ciljem zaštite ljudskog zdravlja i okoliša.

Hrvatska je potpisnik Minimatske konvencije i kao takva razmotreni su svi aspekti koji se odnose na upotrebu žive tijekom njezinog životnog ciklusa i utvrđene su mjere kao što su zabrana
rudarenja žive, ograničavanje trgovine, proizvidnje proizvoda s dodatkom žive i osiguranje sigurnog skladištenja i gospodarenja otpadom koji sadržava živu.

Što to konkretno znači za vas naše pacijente?

Zakonom Ministarstava zdravstva propisana je obaveza izrade nacionalnog plana o mjerama koje namjerava provesti kako bi se ukinula upotreba dentalnog amalgama, uklučujući stavljanje na raspolaganje javnosti i dostavu tog plana Europskoj komisiji uz razmatranje mogućnosti potpunog uklanjanja dentalnih amalgama do 2030. god na nacionalnoj razini.

Što se sve napravilo do danas?

Za izradu prijedlodga nacionalnog plana Ministarstva zdravstva formirana je multidisciplinarna radna skupina, u radu koje uz predstavnike Ministarstva zdravstva sudjeluju predstavnici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao nacionalnog osiguravatelja, Hrvatske komore dentalne medicine, Ministarstva zaštite okoliša i energetike i predstavnici ordinacija dentalne medicine.

Prilikom izrade nacionalnog plana Hrvatska se vodila čl. 10 EU koji se odnosi na ograničenje i smanjenje upotrebe dentalnih amalgama pa tako :

1. od siječnja 2019. dentalni amalgam se smije koristiti samo u obliku unaprijed doziranih kapsula.

2. od 1. srpnja 2018. dentalni amalgam ne smije se upotrebljavati kod liječenja mliječnih zubi djece mlađe od 15 godina te trudnica i dojilja.

 

Pravilnikom o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kao standardni materijali za izradu ispuna na svim zubima kod osoba do osamnaeste godine propisani su materijali (staklenoionomerni cementi s indikacijom za trajne ispune (staklo-hibridni) i kompozitni materijali), a izmijenom i dopunom Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja obuhvaćeni su kompozitni ispuni u svim regijama za trudnice i dojilje. Za preostale osigurane osobe propisani standardni materijal za prednje zube je kompozit, a za lateralne amalgam. Bitno je napomenuti da doktori dentalne medicine izvan Mreže javne zdravstvene službe koji naplaćuju uslugu direktno od pacijenta ne koriste amalgam za ispune jer ne zadovoljava estetske kriterije već visokokvalitetne estetske materijale koji su danas na tržištu.

Pitanje prestanka upotrebe amalgamskih ispuna unutar opsega dentalnih usluga obveznog zdravstvenog osiguranja iziskuje ozbiljnu raspravu sa strukovnog, sociološkog te financijskog
aspekta. Uz veliku paletu mikro i nano kompozitnih ispuna na današnjem dentalnom tržištu te pojavom novih materijala kao što su staklo-hibridni materijali koji se preporučavaju kao alternativa za dentalni amalgam potrebno je strogo voditi računa o standrdima koji će pacijentima obveznog zdravstvenog osiguranja osigurati kvalitetnu dentalnu uslugu.

Budući da je u RH već postojećom zakonskom regulativom sa ciljem omogućavanja višeg standarda usluge kao standardni materijal za izradu ispuna na svim zubima kod osiguranih osoba do 18. godine propisan stakloionomerni cement i kompozitni materijal, a isto pravo ostvaruju trudnice i dojilje, stoga ostaje za regulrati pitanje ograničavanja amalgamskih ispuna za preostalu populaciju.

Uzimajući specifičnost hrvatskog nacionalnog modela zdravstvenog osiguranja koje se zasniva na načelima uzajamnosti, solidarnosti i jednakosti, prema mišljenju stručnjaka, prestanak upotrebe
dentalnih amalgama, kao što smo rekli, iziskuje ozbiljnu raspravu. Svjesni smo da jedino proširenje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za izradu ispuna od drugih dentalnih materijala za sve osigurane osobe svesti će upotrebu amalgama na najmanju moguću mjeru predviđenu vremenskim rokom do 31. prosinca 2025. godine.